Asukastoiminta

Kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa!

Vuokra-ja asumisoikeusasuntojen asukastoiminta

Asukastoiminta voi olla talon asukkaiden omaa ja heidän näköistään toimintaa, johon voivat osallistua kaikki halukkaat. Asukastoimintaa järjestetään ES Kotien vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa. Asukastoiminta on asukkaiden vapaaehtoista yhteistä tekemistä, joka vaikuttaa ja yhdistää – lähde siis rohkeasti mukaan!

Asukastoiminnassa voit vaikuttaa kotitalon asioihin ja edistää asukkaiden yhteisöllisyyttä. Asumisoikeusasunnoissa sekä valtion tukemissa vuokra-asunnoissa (ARA-asunnoissa) noudatetaan yhteishallintolakia, jonka tarkoituksena on antaa asukkaille päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia omaa asumistaan koskevissa asioissa.

Yhteishallintolain mukainen asukasdemokratia mahdollistaa asukkaille muun muassa toimimisen kotitalon arjesta päättävissä rooleissa sekä mahdollisuuden osallistua asumista koskevien asioiden valmisteluun. Asukasdemokratian tavoitteena on edistää omistajien ja asukkaiden välistä tiedonvälitystä, yhteistyötä ja luottamusta ja lisätä keskinäistä vastuuntuntoa taloa koskevissa asioissa. 

Asukastoiminnan hyötyjä

  • Kehittää yhteisöllisyyttä ja asumisviihtyvyyttä
  • Lisää vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseen liittyviin asioihin
  • Ennaltaehkäisee talossa ilmeneviä haasteita
  • Lisää ymmärrystä ja avoimuutta talon asioihin
  • Innostaa yhteiseen tekemiseen (esim. pihatalkoot, kerhot)
  • Lisää tiedonkulkua ja luottamusta asukkaiden ja ES Kotien välillä

Asukaskokous

Kotitalosi asukastoimikunta tai ES Kodit järjestää asukaskokouksen vähintään kerran vuodessa käsittelemään asukashallinnon asioita. Osallistumalla asukaskokoukseen kuulet ajankohtaisista asioista ja voit vaikuttaa sekä asukkaita että taloa koskeviin päätöksiin ja asukasviihtyvyyteen. Voit olla myös mukana valitsemassa kotitalosi asukastoimikuntaa tai asettua itse ehdolle. Jokaisella asukkaalla on oikeus saada ehdottamiaan asioita asukaskokouksen käsittelyyn, joten jos sinulla on mielessäsi kehitysehdotus, nosta se rohkeasti esiin!

Asukastoimikunta jakaa kirjalliset kokouskutsut vähintään viikkoa (vuokra-asunnot) tai kahta viikkoa (asumisoikeusasunnot) ennen kokousta jokaiseen asuntoon ja talon ilmoitustaululle. Kutsussa tulee lukea käsiteltävät asiat sekä kokouksen aika ja paikka. Mikäli talossa ei ole asukastoimikuntaa, asukaskokouksen kutsuu koolle ES Kodit.

Asukaskokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan kirjataan kaikki kokouksen päätökset. Asukaskokouksen pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat asukastoimikunnan puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat. Asukaskokouksen pöytäkirja on kaikille talon asukkaille julkinen, joten he voivat tutustua siihen halutessaan jälkikäteen. Pöytäkirja tulee säilyttää luotettavalla tavalla vähintään kaksi vuotta, ja kopio pöytäkirjasta lähetetään myös aina ES Kodeille osoitteeseen asiakaspalvelu@es-kodit.fi.

Asukastoimikunta

Asukastoimikunta tuo taloon tekemisen meininkiä ja luo yhteisöllisyyttä asukkaiden välille. Asukaskokous valitsee kulloinkin enintään kahdeksi vuodeksi nimetyn asukastoimikunnan talon asukkaista. Asukastoimikunta koostuu puheenjohtajasta ja toimikunnan jäsenistä. Asukastoimikunnan toimikauden pituudesta, jäsenten lukumäärästä sekä valintatavasta päätetään asukaskokouksessa. Lisäksi asukaskokouksessa tehdään esitys hallituksen asukasjäsenistä. Mikäli talolle ei valita asukastoimikuntaa, voidaan valita myös yksi luottamushenkilö.

Asukastoimikunta vaikuttaa oman kotitalonsa asioihin. Asukastoimikunta edustaa asukkaita ES Kotien kanssa käytävissä keskusteluissa ja toimii Yhteishallintolain mukaan, pyrkien edistämään tasapuolisesti kaikkien kotitalonsa asukkaiden asumisviihtyvyyttä. Asukastoimikunta kokoontuu tarpeen mukaan.

Yhteistyöelin

Asukastoimikunnan lakisääteinen yhteistyöelin keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien kohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin on neuvotteleva yhteistyöfoorumi, jolla on päätösvaltaa laissa mainituissa asioissa. Tiettyä taloa yhteistyöelimessä edustaa talokohtaisen asukastoimikunnan puheenjohtaja tai asukastoimikunnan sijasta valittu luottamusmies.

Yhtiön hallituksen asukasjäsen

Asukaskokouksella on lain mukaan oikeus nimetä ehdokkaita yhtiön hallitukseen. Yhtiöllä on kuitenkin halutessaan oikeus päättää, kuka valitaan hallituksen asukasjäseneksi. Hallituksen jäsenyys on asukkaiden konkreettinen, tuntuva ja sitova vaikuttamismahdollisuus.

Katso yhtiön hallituksen tämän hetkiset asukasjäsenet.

Asukashallinnosta on julkaistu ARAn laatimat asukasdemokratia-ohjeet,  joiden tarkoituksena on opastaa asukashallinnon toteuttamista valtion tukemissa asumisoikeus- ja vuokra-asunnoissa.